Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu společnosti RD MOTO. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je firma RD MOTO , se sídlem Lukavice 267,516 03 Lukavice IČO: 72789760,DIČ: CZ8108183413

a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (zák.č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (zák.č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (zák.č. 513/1991 Sb.), vše ve znění pozdějších předpisů.

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně kupující a na druhé straně prodávající.

Prodávající je firma RD MOTO, se sídlem Lukavice 267,516 03 Lukavice IČO: 72789760, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující spotřebitel (nebo jen spotřebitel) je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Kupní smlouva

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho bankovní účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Úhrada zboží

Kupující uhradí cenu zboží dobírkou.

Bankovním převodem

Hotově

Poštovné a balné

Při objednání zboží s osobním odběrem balné a poštovné neplatíte.

Osobní odběr

Vámi objednané zboží je možné vyzvednout na adrese provozovny RD MOTO Lukavice 267,516 03 Lukavice

Doba dodání zboží

Obvykle do dvou až tří pracovních dnů při doručení zboží poštou, pokud je zboží skladem. V sezoně při větším množství objednávek se dodací lhůta může prodloužit.

Prodávající si vyhrazuje nárok na delší dodací termín, pokud je zboží objednáno ze zahraničí, nebo není skladem.

Dodací podmínky

Místo odběru zboží je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění objednávky se považuje dodání předmětu objednávky na uvedenou adresu. Zásilka se zbožím standardně obsahuje daňový doklad (fakturu).

Právo kupujícího odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má kupující v souladu s ust. § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 ti denní lhůty. Kupující písemně kontaktuje prodávajícího tak, že uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a adresy pro vrácení peněz.

Zboží, které bude zasíláno kupujícím, v rámci odstoupení od smlouvy, zpět poštovní přepravou, musí být v původním nepoškozeném obalu, nesmí jevit známky používání, nesmí být poškozené, kompletní a s originálem dokladu o koupi.Zboží je také možné předat osobně.

Prodávající zašle peníze kupujícímu zpět na bankovní účet kupujícího, nebo poštovní poukázkou typu C a nebo je také možné vrátit peníze kupujícímu v hotovosti na adrese provozovny RD MOTO Lukavice 267,516 03 Lukavice.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno), musí kupující poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na kupujícím právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající kupujícímu v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Od kupní ceny, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc odpočíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží, max. ve výši 100,- Kč (náklady na přepravu, apod.)

Ochrana osobních údajů

Zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GPDR)

Osobní údaje zpracováváme k tomu, abychom řádně vybavili a doručili vaši objednávku. Pokud nastanou jakékoliv problémy, díky vašim osobním údajům víme, na koho se můžeme obrátit.

Osobními údaji, které jsou prodávajícím shromažďovány, jsou fakturační informace kupujícího uvedené při objednávce zboží (jméno, příjmení, telefonní spojení, e-mailová adresa, dodací adresa – ulice, město, PSČ), popř. e-mailová adresa pro zasílání odchodních sdělení.

Velkou část vašich osobních údajů potřebujeme k tomu, abychom s vámi vůbec mohli uzavřít kupní či jinou smlouvu ohledně zboží či služeb, které si u nás chcete zakoupit. Jakmile je smlouva uzavřena, tak vaše osobní údaje zpracováváme k tomu, abychom vám řádně doručili zakoupené zboží. Na základě tohoto právního důvodu tedy zpracováváme především údaje fakturační a doručovací.

Pokud se na nás obrátíte s nějakým dotazem/problémem, musíme k jeho zodpovězení/vyřešení zpracovávat vaše údaje.

V některých případech mohou být osobní údaje předány i třetím subjektům (např. dopravci zboží).

Pomocí historie vašich objednávek vám můžeme v případě potřeby nabídnout další zboží, např. příslušenství a náhradní díly k zakoupeným produktům.

Vaše osobní údaje můžeme rovněž zpracovávat z důvodu, že je potřebujeme k uplatnění našich práv a právních nároků (např. v případě, že vůči nám budete mít neuhrazenou pohledávku). Dále můžeme vaše osobní údaje zpracovávat i z důvodu, že je potřebujeme pro účely kontrol prováděných orgány veřejné moci a z dalších obdobně závažných důvodů (např. u daňových dokladů je touto dobou doba nejméně 10 let).

Pro účely zasílání obchodních sdělení a nabídek zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, který můžete kdykoliv zrušit.

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Abychom zamezili neoprávněnému přístupu a zneužití vašich osobních údajů, zavedli jsme přiměřená opatření jak technického, tak organizačního rázu.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka kupujícího je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření.

Tyto obchodní podmínky umožňují prodávajícímu jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.


Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 20.11.2013